ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Instal·lacions elèctriques BT

Totes les instal·lacions elèctriques han d’ajustar-se al que estableix en el Reial Decret 842/2002, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic de Baixa tensió (REBT). Una bona instal·lació elèctrica és indispensable per la seguretat, a més d’estalviar energia i no fer malbé els aparells.  

 

És necessari projecte elèctric de baixa tensió en:

 Tipus d'instal·lacions

Límits

 Indústries en general P > 20kW

 - Locals humits, amb pols o amb risc de corrosió

 - Bombes d'extracció o elevació d'aigua

P > 10kW

 - Locals mullats

 - Generadors i convertidors

 - Conductors aïllats per caldejament, amb exclusió dels habitatges

P > 10kW

 - De caràcter temporal per alimentació de maquinària d'obres de construcció

 - De caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts

P > 50kW
 Habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin consideració de locals de pública  concurrència P > 100kW per caixa gral. de protecció
 Habitatges unifamiliars P > 50kW
 Garatges amb ventilació forçada Tots
 Garatges amb ventilació natural De més de 5 places d'estacionament
 Locals de pública concurrència Sense límit

 - Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió

 - Màquines d'elevació i transport

 - Les que utilitzen tensions especials

 - Les destinades a rètols lluminosos salvat que es considerin instal·lacions de BT,  segons ITEC 044

 - Tanques elèctriques

 - Xarxes aèries i subterrànies de distribució

Sense límit de potència
 Instal·lacions d'enllumenat exterior P > 5kW
 Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, excepte garatges Sense límit
 Les de quiròfans i sales d'intervenció Sense límit
 Les corresponents a piscines i fonts P > 5kW
 Totes aquelles instal·lacions, de qualsevol potència, que, encara que no constin en cap  dels grups anteriors, determini el Ministeri de Ciència i Tecnologia mitjançant l'oportuna  Disposició Segons correspongui

 

  • Li oferim: 
  • - Càlcul de necessitats
  • - Dimensionat de conductors
  • - Càlcul de protecció contra sobreintensitats per curtcircuit
  • - Càlcul de les canalitzacions
  • - Càlcul de protecció contra contactes indirectes
  • - Esquemes
  • - Distribució de les instal·lacions