ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

El nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús racional de l’energia.  

 

Es requereix projecte tècnic quan la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major que 70kW. Es tindran les següents consideracions:

- Quan en el mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o fred, o d’ambdós tipus, la potència tèrmica nominal de la instal·lació s’obtindrà com la suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors, sense considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

- En el cas d’instal·lacions solars tèrmiques la potència serà la que correspongui a la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip d’energia de recolzament. En el cas que no existeixi aquest equip de recolzament la potència es determinarà multiplicant la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7kW/m2.

- Tota reforma d’una instal·lació contemplada a l’article 2.3, requerirà el compliment de les exigències del RITE i la normativa vigent que li afecti a la part reformada.

- Quan la reforma impliqui el canvi de tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables, s’ha de justificar l’adaptació dels nou generadors i els seus nous rendiments energètics així com les mesures de seguretat complementàries que la nova font d’energia demani pel local on es col·loqui.

- Quan hi hagi un canvi de l’ús previst de l’edifici es justificarà la seva explotació energètica i la idoneïtat de les instal·lacions existents pel nou ús, així com la necessitat de modificacions.

 

Una instal·lació de climatització ben dissenyada i executada, juntament amb un correcte manteniment, és sinònim de confort tèrmic i durabilitat. Per complir amb el que estableix el RITE,  li oferim: 

  • - Càlcul detallat de càrregues tèrmiques de climatització i/o calefacció
  • - Estudi de la tecnologia de climatització més recomanable
  • - Dimensionat de les xarxes de canonades
  • - Dimensionat de les xarxes de conductes
  • - Càlcul de la ventilació necessària
  • - Estudi del sistema de distribució més recomanable (splits, conductes, radiadors, terra radiant…)