ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Instal·lacions frigorífiques

Totes les instal·lacions frigorífiques s’han d’ajustar al que s’estableix al Reial Decret 138/2011, Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques i les seves ITCs complementàries.

Les instal·lacions frigorífiques es classifiquen en funció del risc potencial en dues categories, Nivell 1 i Nivell 2. En les primeres és suficient amb la presentació d’una memòria tècnica, mentre que en les de Nivell 2 cal un projecte tècnic.

 

Així, les instal·lacions frigorífiques que precisen projecte tècnic són:

 Tipus d'instal·lacions

Límits

 Instal·lacions amb sistemes frigorífics independents amb una potència elèctrica en els  compressors P > 30kW

 Instal·lacions en que la suma total de la potència elèctrica dels compressors excedeixi 

P > 100kW

 Instal·lacions que refredin càmeres d’atmosfera artificial

Totes

 Instal·lacions que utilitzin refrigerants de mitja i baixa seguretat (L2 i L3)

Totes

 

Li oferim:

  • - Càlcul de les necessitats frigorífiques
  • - Càlcul de la central de generació de fred
  • - Estudi del sistema triat
  • - Distribució de xarxa de canonades
  • - Distribució de xarxa de conductes
  • - Definició de les cambres refredadores