ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Seguretat contraincendis

Totes les instal·lacions contraincendis s’han d’ajustar al que especifica la normativa vigent.

 

En funció del tipus d’edifici, les normatives a aplicar són:

 Tipus d'instal·lacions

Normativa

 Establiments industrials RSCIEI (RD 2267/2004)

 Activitats d’ús no industrial (vivendes, administratiu, comercial, docent…)

CTE DB-SI

 Establiments de càmping

Ordre d’11 juliol 1986

Decret 183/2010

 Establiments d’espectacles i activitats recreatives

CTE

Llei 11/2009

Decret 112/2010

 Regulacions en matèria de prevenció de riscos laborals i de protecció civil

Llei 31/1995

Decret 82/2010

RD 485/1997

RD 486/1997

 Condicions d’instal·lació i manteniment de tots els equips i mitjans de seguretat contra  incendi

RD 1942/1993

Ordre de 16 abril de 1998

 Classificació dels productes de la construcció i dels elements constructius

RD 312/2005

 

La Llei que estableix la intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis per establiments, activitats, infraestructures i edificis és la Llei 3/2010.

 

Li oferim:

  • - Càlcul de l’ocupació de l’edifici o establiment
  • - Disseny dels elements d’evacuació
  • - Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació
  • - Càlcul de sistemes fixes d’extinció (BIES, hidrants…)
  • - Definició dels extintors
  • - Definició de l’enllumenat d’emergència