ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Política de Privacitat

Projecta’t garanteix la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades pels seus usuaris registrats a través d’Internet o qualsevol altre mitjà. En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari registrat a Projecta’t pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos en la dita Llei i demés normatives que la desenvolupen.

Les dades facilitades pels usuaris seran utilitzades únicament com a base de dades i no seran cedides a tercers sense consentiment previ.